Přijmout
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 
 
 

Contact

ROZAWOOD, a.s.
Havířská 518
280 02 Kolín
Czech Republic
 
Company Reg. No.:26190541
VAT Reg. No.:CZ26190541
 
phone:+420 607 193 328
fax:+420 222 362 067
e-mail:info@rozawood.cz

 

Please, prefer email or SMS to contact us, we are often unreachable by phone while working ...

Your name:
Your e-mail:
Your message:
 
 

 

VEŘEJNÁ OZNÁMENÍ

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ROZAWOOD, a.s., se sídlem Havířská 518, Kolín, svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 12.8.2014 od 10:00 hodin v sídle společnosti.

Program jednání:

  1. Organizační záležitosti VH
  2. Odvolání a návrh na volbu členů představenstva (navrhováni Roman Zajíček, Jiří Novotný a Blanka Zajíčková) a dozorčí rady (navrhováni Petr Strejček, Magda Novotná a Marcela Toncarová). Navrhovaní členové představenstva a dozorčí rady upozornili na skutečnosti dle § 441, resp. § 451 ZOK
  3. Hlasování o nesouhlasu s činností jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady podle § 441, resp. 451 ZOK
  4. Volba členů představenstva a dozorčí rady
  5. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů a schválení mezd a jiného plnění členům orgánů a osobám blízkým
  6. Ukončení VH

Vyjádření představenstva: V pozvánce na valnou hromadu společnosti konanou dne 24.6.2014, na níž proběhla volba členů představenstva a dozorčí rady, nebylo v souladu s ustanovením § 442, odst. 2., resp. § 452, odst. 2., uvedeno upozornění navrhovaných členů představenstva a dozorčí rady na skutečnosti dle § 441, resp. § 451 ZOK. Přestože navrhovaní členové představenstva a dozorčí rady na tyto skutečnosti v průběhu valné hromady upozornili, představenstvo v zájmu zajištění právní čistoty rozhodlo o svolání této valné hromady, jejímž cílem je opětovná volba stejných osob při plném respektování příslušných ustanovení ZOK. Představenstvo navrhuje valné hromadě navrhované členy představenstva a dozorčí rady zvolit.

Podrobné informace a upozornění jednotlivých navrhovaných členů představenstva a dozorčí rady na dle skutečnosti dle § 441, resp. § 451 ZOK jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.7.2014, vždy od 8:00 do 12:00 hodin.

Akcionáři se při prezenci prokáží listinnými akciemi společnosti a platným průkazem totožnosti. Osoby pověřené zastupováním akcionáře se prokáží plnou mocí.

 

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE A VÝZVA K VYZNAČENÍ ZMĚNY NA AKCIÍCH 

Společnost tímto oznamuje svým akcionářům, že s účinností ke dni 1.1.2014 došlo na základě zákona č. 134/2013 Sb. (dále jen „Zákon“) ke změně akcií společnosti z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno. Společnost tímto v souladu s § 3 odst. 2 Zákona vyzývá akcionáře společnosti, aby ve lhůtě do 30.6.2014 předložili listinné akcie společnosti, které mají ve svém držení, k vyznačení změny na akcie na jméno a sdělili údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, a to v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hodin. Akcionář, který nepředloží listinné akcie k vyznačení změn a nesdělí společnosti potřebné údaje v uvedené lhůtě, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti podle § 3 odst. 1 Zákona, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

 

News

28.03.2013 ROZAWOOD Blues OM-45 Mastervoice Reference

"This RW Blues OM-45 MV is the best OM type guitar I have ever played ..." - nice words from nice reference by our…

13.03.2013 FUZZ GUITAR SHOW 2013

Come to meet us on Scandinavia’s leading Guitar Show, which will take place in Eriksbergshallen, Göteborg, Sweden,…

News archive

Contact

ROZAWOOD, a.s.
Havířská 518
280 02 Kolín
Czech Republic
e-mail:info@rozawood.cz
 
 
ROZAWOOD WORKSHOP | FLATTOP GUITARS | ARCHTOP GUITARS | SPECIALTY GUITARS | RESOPHONIC GUITARS | OCTAVE MANDOLINS | MANDOCELLOS | CUSTOM SHOP | INSTRUMENTS FOR SALE | MASTERPIECES, LIMITED EDITIONS & CUSTOM GUITARS | TESTS & REFERENCES | DEALERS | PRICES | HEADWAY